Suprabhatam Kousalya Supraja Rama Lyrics In English

Suprabhatam Kousalya Supraja Rama Lyrics In English
Suprabhatam Kousalya Supraja Rama Lyrics In English

Suprabhatam
Lyrics: MS Subbulakshmi
Singar: Subbulakshmi

ప్రతీవాదిభాయకర అనంతచార్య (అన్నాంగరాచార్, మరియు పి బి అన్నన్ అని కూడా పిలుస్తారు) వీకాసేనాసుప్రభతం కంపోజ్ చేశారు.

కవి శ్రీ రంగనాథ సుప్రభతం స్వరపరిచిన స్వామి మనవాలా మాముని శిష్యుడు.

శ్రీ వెంకటేశ సుప్రభతం నాలుగు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది: సుప్రభతం, శ్రీ వెంకటేశ స్తోత్రం, ప్రపట్టి, మరియు మంగళససనం.

Sweet Devotional Songs Of  Kaliyuga Deity Tirumala Tirupati Venkateswara

Kausalya Supraja Rama Purva Sandhya Pravartate
The duty of the supreme neuroscientist is divine
Uttishtho Uttishtha Govinda Uttishtha Garudadhvaja

Uttishtha Kamala Kanta Trilokyam Mangalam Kuru
Matassamastha Jagatam Madhukaitabhare
Vakshoviharini Manohara Divyamoorthy

Sri Swami Nishrita is a popular donor
Good morning Sri Venkatesh Dayite
Tawa suprabhata maravindalochane

Bhavathu Prasanna Mukhachandramandale
If fate befalls Sankarendra Vanitha
Dayanidhe is the lord of Taurus

Atryadi Saptarishassa Mupa Syasandhyam
Akasha Sindhu Kamalani Manoharani
Income Padayuga Marchayutum Prapannah

Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Panchana Nabjabhava Shanmukha Vasavadhyah
History of Trivikrama Vibhudhah Stuvanti

Bhashapatih Pathanti Vasarashuddhimarath
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Ishatprafulla Sarasiruha Narikela

Pugadrumadi Sumanohara Palikanam
Avati Mandamanila Saha Divyagandhaih
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam

Unmilyanetrayugamutama Panjarasthah
Characteristic kadalifala payasani
Bhuktva salilamatha kelishukah reading

Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Tantriprakarsha Madhurasvanaya Vipanchya
Gayathyananthacharitam Tava Naradopi

Linguistic integrity
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Bhrungavalicha nectar chemical

Jhankarageeta Ninadaih Saha Sevanaya
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Yoshaganena Varadadhnivimathyamane

Ghoshalayeshu Dadhimanthana Intense Ghoshah
Roshatkalim viddhate kakubhascha kumbhah
Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam

Padmeshamitrasatapatra Gatalivargah
Hartum Shriyam Kuvalayasya is the real goal
Bherininadamiva bibrati tivranadam

Seshadri Sekhara Vibho Tava Suprabhatam
Bandho in Sri Mannabhishta Varadakhi
Sri Srinivasa Jagadeka Dayaika Sindho

Shree Devatagriha Bhujantara Divya Murte
Good morning Sri Venkata Chalapate
Sri Swami Pushkarini Kaplava Nirmalangah

Shreyorthino Haravirinchi Sanandanadyah
By Vasanti Varavetrahathottamangah
Good morning Sri Venkata Chalapate

Sri Seshasila Garudachala Venkatadri
Narayanadri Vrishabhadri Vrishadri Mukhyam)
Aakhyam tvadiyavasate ranisham rumor

Good morning Sri Venkata Chalapate
Sevaparah Shivasuresh Krusanudharma
Rakshombunatha Pavamana Dhanadhinathaha)

Baddanjali Pravilasannijashirsha Deshah
Good morning Sri Venkata Chalapate
Dhatishu te vihagaraja mrigadhirajah

Nagadhiraja Gajaraja Hayadirajah
Self-sufficiency is like the glorious Martha
Good morning Sri Venkata Chalapate

Suryendu Bhaumabudhavakpati Kavyasauri
Swarbhanu Ketudivi Shatparishatpradhanah
Tvaddasa Dasa Charamavadidasa Dasaha

Good morning Sri Venkata Chalapate
Heavenly secularism literally
Kalpagamakalanaya kulatam labhante

Good morning Sri Venkata Chalapate
Martya manusyabhuvane matimashrayante
Good morning Sri Venkata Chalapate

Sri Bhuminayaka Dayadi Gunamritabdhe
Devadhideva Jagadeka Saranyamoorthy
Sri Mannananta Garudadibhirarchi Tangre

Good morning Sri Venkata Chalapate
Sri Padmanabha Purushottama Vasudeva
Vaikuntha Madhava Janardhana Chakrapane

Srivatsachihna Sharanagataparijata
Good morning Sri Venkata Chalapate
Kandarpadarpahara is a beautiful deity

Kantakuchamburuha kutmalaloladrishtte
Kalyana Nirmala Gunakara Divya Kirthe
Good morning Sri Venkata Chalapate

Meenakruthe Kamatha Kola Nrusimha Varnin
Swamin Parasvatha Tapodhana Ramachandra
Seshansha Rama Yadunandana Kalkirupa

Good morning Sri Venkata Chalapate
Elalavanga Ghansara Sugandhi Theertham
Divyam Viyatsarasi Hemaghateshu Poornam

Dhritvadya Vedic Shikhamanaya: Prahrishta:
Tishthanti Venkatapathe Tava Suprabhatam
Bhasvanudeti Vikachani Saroruhani

Sampurayanti Ninadaih Kakubho Vihangah
Srivaishnavah Satata Marchita Mangalaste
Dhamasrayanti Tava Venkata Good morning

Brahmadayassuravarassa Maharshayaste
Satisfaction Mukhastvatha Yogivaryah
Dhamantike tava hi mangalavastu hastah

Good morning Sri Venkata Chalapate
Lakshminivasa Niravadyagunaika Sindho
With the Samsara Ocean Seto

Vedantavedya is a true devotional
Good morning Sri Venkata Chalapate
Itham Vrishachalapate Riva Suprabhatam

Ye manavah pratintum pravritah daily
Tesham is the Smritiranga Bhajam at dawn
Pragyama pararthasulabham paramam prasute

With orange saffron
The blue of the determinants
Kamalayatalochana Lokapate

Vijayibhava Venkatasailapate
Sachaturmukha Shanmukha Panchamukha
Pramukhakhiladaivatamoulimane

The essence of the refugee years
Administrative mam Taurus
Ati Velataya Tava Durvi Shahai

Bharitam is quick Taurus
Paraya krupaya paripahi hare
Adhivenkatasila Mudaramate

Rjanatabhima Tadhikadanara Tath
Paradevataya gaditannigamaih
Kamaladayitanna param kalaye

Kalavenu Ravavasha Gopavadhu
Shata Kotivrtatsmara Kotisamath
Prativallavikabhimatatsukhadat

Vasudevasutanna param kalaye
Abhiramagunakara Dasarathe
Jagadekadhanurdhara Dhiramate

Raghunayaka Rama Ramesha Vibho
Varado Bhava Deva Dayajaladhe
Degrading

Rajanikaracharamukhamburuham
Rajanichararajatamomihiram
Mahaniyamaham Raghuramamaye

A friendly friend is an easy friend
Swanujam cha sukayamamoghasaram
Apahaya Raghudvaha Manya Maham

On Kathanchana Kanchana Jatu Bhaje
Vina Venkatesam on Natho on Nathah
Sada Venkatesam Smarami Smarami

Hare Venkatesh is famous
Priyam Venkatesh Prayachcha Prayachcha
Ego hurts Padambhojayugma

Pranamechchaya Gatya Sevam Karomi
Sakrtsevaya nityasevaphalam tvam
Prayachcha Prayachcha Prabho Venkatesh

Ignorant Maya Dosha
Nasheshanvihitan Hare
Forgiveness Forgiveness

Seshasilashikhamane
Isanam Jagatosya Venkatapate Rvishnoh Param Preyasim,
Tadvakshah sthala nitya vasara sikam tat kshanti samvardhinim;

Padmalankrta Pani Pallava Yuga Padmasanastham Shriyam,
Vatsalyadigunojjvalam Bhagavatim Vande Jaganmataram
Mr.! Thank you! Thanksgiving

Omniscient! Powerful! Happy New Year! Sarvasheshin
Swamin! Sushila! Elaborate pariah
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye

Anupurarchita Sujatha Sugandhi Puspa
Saurabhya Saurabha Karau Samananniveshou
Soumyau Sadanubhavanepi Navanubhyavyau,

Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Sadyo Vikasi Samuditvara Sandraraga
Saurabhya Nirbhara Saroruha Samyavartam

Samyaksh Sahasapadeshu Vilekhayantau
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Rekhamaya Dhvaja Sudha Kalashatapatra,

Vajrankusamburuha Kalpaka Sangha Chakraih
Bhavyai ralankrta talau paratattva chihnaih
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye

Tamrodara Dyuthi defeated Padmaragau
Bahair Mahobi Rabhibhuta Mahendra Neelau
Udyan Nakhanshubhi Rudastha Shashanka Bhasou,

Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Saprema Bhiti Kamalakara Pallavabhyam
Samvahanepi sapadi klamamadadhanau

Kanta Vavagnanasa Gochara Soukumaryau,
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Lakshmi Mahi is the corresponding reality

Niladi Divya Mahishi Kara Pallavanam
Arunya infection: Kila Sandraragau
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye

Nithyanamad Vidhi Shivadi Kirita Koti
Pratyupta Deepta Navaratna Mahahaprohair
Nirajana vidhi mudara mupadadhanau

Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Vishnu: repeatedly parama ityudita prasansou,
Yau madhva utsa iti bhogyatayapyupattau

Bhuyas Tatheti Tava Panitala Pratishthau
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Parthaya Tatsadarsha Sarathina Twayaiva

Yau darshitau swacharanau sharanam vrajeti
Bhuyapi mahyamiha tau kardarshitau te
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye

Man murthni kaliya phane vikatatavishu
Sri Venkatadri Shikhare Shirasi Shrutinam
Chittepyananya manasam samamahitau te,

Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Amlana Hrishya Davanithala Kirna Pushpau
Sri Venkatadri Shikharabharanayamanau

Ananditakhila manonayanau tavaitau
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Prayah prapanna Janata Prathamavagahau,

Matuh Stanaviva Shisho Ramritayamanau
Praptau paraspara tula matulantarau te
Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye

Sattvottarais satata sevya padambujena
Whatever stellar patience is unbreakable
Soumyopayantru Munina Mama Darshitau Te

Sri Venkatesh Charanau Sharanam Prapadye
Sreesha Shriya Ghatikaya Tvadupayabhave,
Prapye tvai swayam mupetataya sfurantya;

Nityashritaya Niravadya Gunaya Thubhyam,
Race Mahyam on Sam Kinkaro Taurus

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే Video

Leave a Comment