Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe Song Lyrics In English

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe Song Lyrics In English

Jaya Janardhana Krishna Album: Ba Ba Krishna Music: Thej Singer: Gauthami S.Moorthy Gauthami S.moorthy Songs Lyrics In English   Jaya Janardhana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Jaya Janardhana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana Krishna Janma Mochana Garuda Vahana Krishna Gopika Pate Nayana Mohana Krishna Neerajekshana Jaya Janardhana Krishna Radhika Pate Jana Vimochana … Read more